Temel Amaç ve İlkeler

Ulusal Tarım Gıda Birliği, çevrenin korunması, sağlıklı, temiz, güvenilir gıda temini, küçük çiftçinin/köylünün korunması ve örgütlenmesi konularında bilimsel ve pratik araştırmalar yapan, bu çabalarını her yolla yayımlamaya, kitlelere ulaştırmaya çalışan, farkındalığı yüksek, bağımsız, tarafsız ve gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.

1- Tüm varlıkların yaşam hakkını savunur.

Yerküre üzerindeki tüm canlı ve cansız varlıkların eşitçe, sürdürülebilir bir yaşam ve var olma hakkı olduğuna inanır.

2- İnsan faaliyetlerinin yeryüzüne ve yaşama olan yıkıcı etkisine dikkat çeker. 

İçinde yaşamakta olduğumuz hakim yaşam biçimi ve bugünkü işleyiş şekliyle tüm üretim süreçlerinin, dünyanın ve insanlığın doğal yapısı ve dengesini kalıcı olarak bozmak üzere sürdürüldüğünü ve geleceğe ilişkin geri döndürülemez olumsuz ve yıkıcı etkiler yarattığını gözlemler.

3- Bilimsel temelde çalışmalar üretir.

a. Tüm insanlığın ve özel olarak Türkiye yurttaşlarının güvenilir ve düzenli gıdaya erişimini sağlamak üzere çabalar.

b. Tarladan tüketiciye dek uzanan gıda temin zincirinin her aşamasının akılcı, verimli, eşitlikçi, sağlıklı, tüm toplum yararına sürdürülmesini temin edecek yolları araştır, yayımlar, paylaşır.

c. Küçük çiftçi/köylü üretici ve kentli tüketicilerin dayanışmalarını arttırmak, örgütlenmelerini sağlamak, kalıcı gıda egemenliği alt yapısını kurmak için gerekli yollar, yöntemler üzerinde çalışır, somut önerilerde bulunur.

d. Tüketim toplumunun özellikle beslenme ve insan sağlığı üzerindeki tüm zararlı etkilerini toplum gözünde açığa çıkarmak ve etkin bir farkındalık yaratmak üzere çalışır.

e. Şu anki haliyle, endüstriyel tarımın, uluslararası tekellerin yer küreye ve tüm dünya toplumlarına verdiği/vereceği zararların açığa çıkarılması için gözlemler, araştırmalar ve yayımlar yapar.

f. İlkelerini paylaştığı etkin toplumsal yapılarla dayanışmayı hedefler.

4- Küresel tüm sorunlara ilişkin çalışmaları öncelikli olarak algılar.

Küresel ısınma, çevre kirliliği, iklim krizi, yenilenebilir enerji, temiz hava, temiz toprak ve temiz su yitimi ve kirlilikleri konularında yoğun ve kesintisiz bir çalışma sürdürür ve her platformda uyarı görevleri yapar.

5- Küçük çiftçi ve köylü tüm çalışmaların odağındadır.

Küçük çiftçinin/köylünün; gerek ekonomik, gerekse sosyal anlamda, uygun birleşmelerini ve sağlam örgütlenmelerini yaratarak; verimli, temiz, sağlıklı bir üretimi ve hak ettikleri nitelikli yaşamı sürdürebilmelerinin koşulları ve olanakları üzerinde, kesintisiz bir şekilde, teorik ve pratik çalışmalar yürütür.

6- Tarım ve gıda sektöründe planlama ve geliştirme çalışmalarına öncelik verir.

Ülkemizin; üretken, çağdaş, doğa ve ekosistemle uyumlu, doğal mirasa saygılı, sağlıklı, makul maliyetlerde gıda ürünleri üreten saygın, gelişmiş bir Tarım ve Gıda sektörüne sahip olması için ilgili tüm paydaşlarla çalışmalar sürdürür.

7- Tüm paydaşlar ve ilgililer arasında bir “Tarımsal Diplomasi” yöntemi geliştirmek için çalışır. 

Ulusal ve uluslararası; çağdaş, ilerici, yaratıcı kurumlarla ilişki kurar, eş güdüm sağlar, tartışma ve bilgi paylaşımı ortamlarını yaratmak üzere bir “Tarımsal Diplomasi” yöntemi geliştirir.

8- Bilgiyi üretmek ve paylaşmak üzere çağdaş ve etkin iletişim ağlarını kullanır. 

Bilgiyi tartışmak, üretmek ve paylaşmak için her türlü sosyal ağdan, çağdaş iletişim olanaklarından yararlanır, platformlar oluşturur, tartışma ortamları yaratır ve konuyla ilgili tüm kesimlere, kurumlara bu araçlarla ulaşarak etkin ve yaygın bir bilişim ağı yaratmaya çabalar.

9- Gönüllülük esası ile çalışır. 

Tüm çalışmaları, paydaşlarınca yürütülen, konunun önemini kavramış, gönüllülük esasını içselleştirmiş herkesin katılabildiği hiçbir maddi çıkar ya da amaç gözetilmeyen çabalardır.

10- İlkeler ve amaçlarının uygulanmasının tavizsiz takipçisidir. 

Tüm çalışmalarını yürütürken hiçbir yönlendirmeye tabi olmayacağı gibi, hiçbir kişi ya da kesimi olumsuz anlamda yönlendirmeye çalışmaz.

Scroll to Top